Nefesler; Üsküdarlı Sırlı Bir Eren Şevket Turgut Çulpan

Hiçlik denilen Tûr’a çıkıp aşk ile yan da
Bî-lafz u hurûf Zatınla konuş sen de Kelîm ol

Üsküdar’ın Üç Sırlısından biri de, Halvetî-Melamî meşrebli bir bankacı olan Şevket Turgut Çulpan Efendi’dir. Turgut Baba, 14 Mart 1910 tarihinde Üsküdar’da doğmuş, yine burada 30 Temmuz 1990 tarihinde vefat etmiştir. Turgut Baba’nın 1951-1974 yılları arasında Rahmânî bir cezbe ile yazdığı nefesler ve Noktacıklar adını verdiği diğer yazılar kendisi tarafından daktilo edilerek iki ayrı ciltte toplanmıştır. Bu şiirler ve sözler umumiyetle vahdet-i vücûd, seyr ü sülûk ve merâtib-i tevhîd halleriyle, Ehl-i Beyt-i Resûlullâh sevgisiyle alakalıdır. Bu kitap; Şevket Turgut Çulpan’ın nefeslerini, noktacıklarını ve kendisinin Yûnus Emre’nin Çıktım erik dalına anda yedim üzümü mısrasıyla başlayan şiirine yaptığı şerhi ihtiva etmektedir.

‘Nefesler, Turgut Baba’nın kızı Neşe Çulpan, eşi merhûme Hayriye Çulpan Hanımların teşvikleri ve merhûm Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre hocamızın vasiyeti gereği gün yüzüne çıkmaktadır.