Melâmet Kalesinin Hazinedârı: Niyâzî-i Mısrî

“Melâmet Kalesinin Hazînedârı Niyâzî-i Mısrî” ismiyle yayınladığımız bu eser, Hasan Cafer tarafından 1921’de kaleme alınmıştır. Müellif bu kısa etüdünde Niyâzî-i Mısrî’nin mürşidi, dîvânı, tarîkati, meşrebi, doğum tarihi, memleketi ve vefatı hakkında kısa bilgiler verdikten sonra hakkındaki suçlamaları, uğradığı fitneleri, başta Vâni Mehmet ve diğer Kâdızâdeli zihniyete sahip kişilerin ona yaşattıkları sıkıntıları kaleme almaktadır.
Hasan Cafer, Niyâzî-i Mısrî’ye yöneltilen suçlamalara karşı görüşlerini açıklarken âyet ve hadîslere; ilim ve irfân sahiplerinin eserlerinden delillere ve Niyâzî-i Mısrî’ye ait mısra ve beyitlere yer vermiştir. Sadreddîn Konevî, Seyyid Cürcanî, Muhyiddîn İbn Arabî, Üsküdarlı Hâşim Baba, Eşrefoğlu Rûmî, Bedreddîn Simavî, İsmail Hakkı Bursevî, Mevlâna Celâleddîn Rûmî, Molla Câmî, Cüneyd-i Bağdadî, Ömer Nesefî, Sadeddîn Teftazanî ve Carullah Efendi eserlerine ve görüşlerine yer verilen isimlerdir.