Erenlerin Makâmları

“Erenlerin Makâmları”, Hacı Bayram-ı Velî’nin gönül çocuğu, İstanbul’un manevî fâtihi Akşemseddîn Hazretleri’nin “Makâmât-ı Evliyâ” adıyla kaleme aldığı bir eseridir.

Bu hacmi küçük, mânâsı büyük eser tıpkı İbn Arabî’nin Fusûs’u gibi Resûlullah’ın rûhaniyetinden zuhûr etmiştir.
O mânâ ki bize, zât tevhîdinin idrâk edildiği fenâ ve bekâ makâmlarından seslenir.

Eserde “mürşid, mürîd, velâyet, tevhîd, fenâ, hikmet, âdemiyyet, cezbe, tasarruf, kâmiller, âşık ve mâşûk, sülûk, salât, marifet, anâsır-ı erbaa” gibi konularla ilgili kısa, çarpıcı ve özlü bilgiler verilmektedir.

Risâlede işlenen konuların satır aralarında diğer tasavvuf klasiklerinde her zaman rastlanmayacak derecede çarpıcı nüktelerin olması, Şeyh’in tevhîd deryâsındaki derinliğini göstermektedir.

*

Ehline mâlûmdur ki “Erenlerin Makâmları” akademiye malzeme olsun diye değil, gönlü yangına düşmüş mânâ yolcularına
tefekkür edip hakikatten gıdalansınlar diye kaleme alınmıştır.

Bu eser yolun inceliklerinden haberdâr olmak isteyen yolculara Akşems’in himmetidir vesselâm.