Pîr-i Halvetî Seyyid Yahyâ-yı Şirvanî Kitabı – Manzum Eserler

234.00360.00

“Yahyâ-şı Şirvanî Kitabı”ndan sonra onu tamamlayan bu ikinci eser, pek muhterem Mustafa Tatcı hocanın ve Ümit Akdemir evlâdımın uzun yıllarının birikimi ve emeği ile vücûda gelmiştir. “Cenâb-ı Hak sevdiklerini iyi işlerde istihdâm eyler.” mefhûmuna pek muvâfık düşen, irfân meclisindeki bu hizmetlerinden nâşî, hem Mustafa Tatcı’ya hem de eserin günümüz Türkçesine kazandırılmasındaki gayretlerinden dolayı Ümit Akdemir evlâdıma kalbî teşekkürlerimi sunmakla, vefâ borcumuzu ödeyebilmiş olmayı umarım. Yayına hazırlayanlara hususî tebrik ve teşekkürlerimi arz eder, Rabbimden, fehm-i hakîkî ve keşf-i manevîsi ile azîz okuyucuların gönüllerinde hoş tesirini halk eylemesini, mûcibince ameli kolaylaştırmasını, nihâyetinde şirk ve cehâlet hastalıklarımızdan halâs buyurmasını niyâz ederim.
Seyyid Hazretleri’nin Farsça manzûm eserlerinin tercümesi olan bu kitap okundukça, nûrdan bir silsileyle mânâyı kendisinden devr aldığı, Hazret-i Server-i Kâinât ve Mefhâr-i Mevcûdât aleyhi efdalü’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât Muhammedü’l-Mustafâ Aleyhisselâm Efendimiz’in ezelden âşinâ olduğumuz rûh-ı fütûh-ı kuds-i pür-enveri ile rûhlarımızın yeniden âşinâ olmaklığına vesîle olur niyâzındayız.”

Ömer Tuğrul İnançer

Stok kodu: 9786057670748 Kategoriler: