Hazret-i Pîr’den Cemâleddîn Azîz’e Halvetî Şabânîler

201.50310.00

.

ÖN SİPARİŞ

 

 

Bu mütevâzı çalışmada Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî’den (4 Mayıs 1569) Cemâleddîn Kunat Azîz’e (ö. 15 Mart 2013)  kadar yaşayagelen Halvetî Şabânî postnişînleri ana kaynaklardanderlenen bilgiler ışığında ele alınmaktadır. Eserde daha ziyade Geredeli Azîz, Kütahyalı Sâlih, Eskişehirli Mehmed Sâdık, Uşaklı Yamalızâde, Yakupzâde ve Şeyh Cemâleddîn Kunat gibi son devir Şabânî şeyhleri hakkında bilgiler verilmiştir. “Şabân-ı Velî’den Cemâleddîn Kunat Azîz’e Halvetî/Şabânîler” adıyla kaleme aldığımız bu eser esasen Cemâleddîn Kunat Hazretleriyle ilgili yazmış olduğumuz hatıraların muhtasar bir girişi mahiyetindedir. Diğer büyük çalışmamız devam etmektedir.

Ehline mâlûmdur ki, tarih içinde İslâm’ın hakîkatini öğretip yaşatan mânâ yollarından biri de “Halvetiyye” erkânıdır. On iki hak yoldan biri olan Halvetiyye erkânı, Hazret-i Peygamber’in mânâsından zuhûr edip Hazret-i Alî’ye intikâl eden Nûr-ı Muhammedî sırrını sağdan sağa günümüze taşıyan ve her biri “etin etimdir, nefesin nefesimdir, rûhun rûhumdur Yâ Alî!” ilâhî nüktesine mazhar olan âbid, âşık ve ârif gönüllü müctehid ve müceddid azîzlerin silsilesidir. Ehlinin: “Pîr-i Halvetin elinde/ Sırr-ı Murtazâ gizlidir.” buyurduğu üzere tevhîd-i zât sırrı el’ân bu azîzlerin dilinde ve elinde gizlidir. Cumhuriyet hükûmetinin tekayâ ve zevayâ ile ilgili çıkarmış olduğu kanûnla birlikte (1925) Halvetî Şabânî azîzlerinden olan Eskişehirli Mehmed Sâdık Aziz (ö. 1928), Yamalızâde Ali Rıza Efendi (ö.1939), Yakupzâde Mustafa Efendi (ö. 1973) ve Cemâleddîn Kunat Azîz ( ö. 2013) erkândaki bazı uygulamalarını manâya çekmiş ve mensuplarını zikrullah ve sohbet ile tenhada yetiştirmiştir. Bu sebeple elinizdeki eser,  Halvetî/Şabânîliğinin son dönemde yaşayan zât postlarıyla ilgili verdiği bilgiler noktasından önemlidir. Şurası iyi bilinmelidir ki, bu erkâna mensup azîzler, mensuplarını Hak katındaki gerçek din olan İslâmın hakikatini aşk ve irfân yoluyla yaşatıp vahdet-i vücûda ulaştırmayı hedeflerler. Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu gerçeğinden hareketle yaşayan erkân mensupları, devletini ve milletini seven, hükûmeti “hikmetullah” kabul eden bir şuurla yaşamışlardır. Halvetî/Şabânî azîz ve mensupları tarihte olduğu gibi bugün de insanlığın vicdânı, Hak aşkının ve irfanının kaynağı olmaya devam etmektedirler.

Stok kodu: 9786256618039 Kategoriler: ,