Pir-i Halveti Seyyid Yahya-yı Şirvani Kitabı -Mensur Eserler-

305.50470.00

Gönüller sultânı, aşk ve irfân kaynağı, Hazret-i Pîr-i Sânî-i Halvetî, Seyyid Yahyâ-yı Şirvanî, Kaddesallâhu Sırrahu’l Fettâhî…

“O, nakîblerin nakîbi, necîblerin necîbi, şeyhlerin şeyhi hem seyyidlerin seçkinlerindendir.”

Halîfelerinden Hazret-i Pîr, Dede Ömer Rûşenî (k.s.a.) Efendimiz işte böyle târif buyuruyor Seyyid Sultânımızı…Yedi iklîm dört kıtada, her mânâda cânlara okunan Vird-i Settâr’ı var iken, anadili olan Türkçe’nin yanısıra Arapça ve Farsça eserlerini okuyan hakîkat taliplerini mâye-i tevhîd ile asıllarına mayalayıp dururken, daha hâl-i hayâtında, üç yüzden efzûn halîfesini vâsıl-ı ilallâh, on bini aşkın dervîşini aşk ocağında cân eylemişken, şimdi dahi, Şâh-ı Merdân’dan aldığı nefesi, asırlar dolaşıp gönülleri tevhîd ufkuna seferber ederken, onu hakkıyla tanımak, tanıtmak vâdisinde söz söylemek ne mümkün… Seyyid Yahyâ Sultânımız, tertip buyurdukları, “Virdü’s-Settâr” diye bilinen evrâd-ı subhiyyesinden mâadâ yirmiye yakın eseriyle günümüz mânâ yolcularını irşâd etmeye devâm etmektedir. Kitaplarında, umumî olarak ehlullâh yolunun, hususî olarak Halvetiye’nin âdâb, erkân ve seyr ü sülûk tarzını fevkalâde üstün bir üslûp ve terkiple ortaya koymaktadır. Umarım ve dilerim ki elinizdeki bu eserle, derinliğini idrâkte zorlandığımız mevzuları pek sâde bir dille bizlere ikrâm eden Yahyâ-yı Şirvanî Efendimizin bu toprakların kalbine bıraktığı tevhîd tohumları, tâliplerin gönlünde yeşerip cezbe-i Rahmân’ı âlemlere yaysın.

Hakîkat sırlarının mâdeni, bir aşk rehberi Seyyid Yahyâ-yı Şirvanî sultânımızın devri dâim, demi bâki, himmeti hâzır, nazarı safâ, kelâmı mahzâ şifâdır. O’nun Muhammedî nûra verdiği âteşîn şûle ile cân bulup irfân meclisinden nasiplenenlere selâm olsun. Farsça nesir eserlerinin Anadolu Türkçesi’ne kazandırmak yolunda sarf edilen gayretlerin husûlü olan bu kitap okundukça, Seyyid Sultânımızın, nûrdan bir silsileyle mânâyı kendisinden devraldığı, hazret-i server-i kâinât ve mefhâr-i mevcûdât aleyhi efdalü’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât Muhammedü’l-Mustafâ Aleyhisselâm Efendimiz’in ezelden âşinâ olduğumuz rûh-ı fütûh-ı kuds-i pür-enveri ile rûhlarımızın yeniden âşinâ olmaklığına vesîle olur niyâzındayız.

Ömer Tuğrul İnançer
Stok kodu: 9786059559829 Kategoriler: